Podsumowanie styczniowej sesji Rady Miejskiej

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

Sesja Rady Miejskiej Dębna odbyła się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5 o godz. 12.00.

Rada zapoznała się z:

 • Sprawami mieszkańców.
 • Informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna o działaniach podjętych między sesjami w okresie 19.12.2019 r. do 29.01.2020 r.
 • Sprawozdaniem z działalności Burmistrza i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym (18.12.2019-28.01.2020 r.)
 • Sprawozdaniem rocznym z pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji za 2019 rok.

Rada Miejska Dębna podjęła następujące uchwały:

 1. NR XVII/152/2020 w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego, w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Powiecie Myśliborskim.
  Wyniki głosowania ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
  Wyniki imienne: ZA (11) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Agata Krawiec
  NIEOBECNI (3) Dariusz Gaczyński, Andrzej Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
 2. Nr XVII/153/2020 w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego, w kwocie 2.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału w zawodach sportowych dębnowskiej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
  Wyniki głosowania ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
  Wyniki imienne: ZA (11) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Agata Krawiec
  NIEOBECNI (3) Dariusz Gaczyński, Andrzej Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
 3. Nr XVII/154/2020 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
  Wyniki głosowania ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
  Wyniki imienne: ZA (11) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Agata Krawiec
  NIEOBECNI (3) Dariusz Gaczyński, Andrzej Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
 4. Nr XVII/155/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dębnie, w związku z niską liczebnością oddziałów oraz wysokimi kosztami utrzymana placówki.
  Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
  Wyniki imienne: ZA (9) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Krzysztof Lenartowicz
  NIEOBECNI (3) Dariusz Gaczyński, Andrzej Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
 5. Nr XVII/156/2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Dębno.
  Uchwała dotyczy opłat za odpady pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych.
  Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
  Wyniki imienne: ZA (9) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Agata Krawiec, Krzysztof Lenartowicz, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (3) Dariusz Gaczyński, Andrzej Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
 6. Nr XVII/157/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości, dotyczy przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, dotacja na 2020 r. na poziomie 891 zł.
  Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
  Wyniki imienne: ZA (12) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (3) Dariusz Gaczyński, Andrzej Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
 7. Nr XVII/158/2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w Dębnie, ul. Mickiewicza 36a
  Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
  Wyniki imienne: ZA (12) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (3) Dariusz Gaczyński, Andrzej Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
 8. Nr XVII/159/2020 w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Dębna stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/86/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 maja 2019 r., powyższa zmiana zapisów statutu dotyczy zwiększenia liczby radnych z 3 do 5, celem zwiększenia ilości reprezentantów poszczególnych środowisk.
  Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
  Wyniki imienne: ZA (12) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (3) Dariusz Gaczyński, Andrzej Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
 9. Nr XVII/160/2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Różańsko na terenie gminy Dębno, w związku z rezygnacją złożoną przez poprzednio wybranego Sołtysa.
  Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
  Wyniki imienne: ZA (12) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Alicja Sopińska, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
  NIEOBECNI (3) Dariusz Gaczyński, Andrzej Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
 10. Nr XVII/161/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Dębno udziałów w Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty spółka z o.o.
  Uchwała nie została zrealizowana z uwagi na prowadzone rozmowy od lipca 2019 r. z SPZOZ MSWiA w Szczecinie dot. przejęcia i prowadzenia Szpitala w Dębnie na bazie majątku należącego do Szpitala w Dębnie Sp. z o. o. w celu zapewnienia kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych. SPZOZ MSWiA w Szczecinie w dniu 1 sierpnia 2019 r. zadeklarował wolę przejęcia i prowadzenia Szpitala w Dębnie.
  Wyniki głosowania ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
  Wyniki imienne: ZA (11) Łukasz Hryciuk, Izabela Kowalska, Przemysław Kozłowski, Agata Krawiec, Marcin Krzysiak, Mirosław Kucharski, Krzysztof Lenartowicz, Mirosław Napieracz, Władysław Sokalski, Stanisław Witkowski, Roman Wojciechowski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Alicja Sopińska
  NIEOBECNI (3) Dariusz Gaczyński, Andrzej Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej

W wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego P-1.4131.23.2020.AA z dnia 17 stycznia 2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność Uchwały Nr XVI/150/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 19 grudnia 2019 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Sarbinowo na działalność Burmistrza Dębna, w związku z powyższym podjęcie uchwały w tej sprawie nastąpi na sesji w miesiącu lutym 2020 roku.

Protokół z przebiegu sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 stycznia 2020 r. został sporządzony i jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Monika Gubała
Biuro Rady Miejskiej Dębna

Zobacz także...