Zgłaszanie wniosków o nagrodę Złoty Dąb

Urząd Miejski Dębno

fot. Mateusz Kowalczyk

Burmistrz Dębna ogłasza nabór wniosków o Nagrodę Roku „Złoty Dąb”. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do dnia 17.02.2020 r.

Do nagrody i wyróżnień mogą być zgłaszane osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na terenie Gminy Dębno, które uzyskały szczególnie znaczące osiągnięcia, mające znaczenie dla Gminy Dębno lub jej mieszkańców, a w szczególności te, które:

  • przyczyniły się do rozwoju gospodarczego gminy;
  • przyczyniły się do rozwoju społecznego lub kulturalnego gminy;
  • przyczyniły się do promocji oraz osiągnięć Gminy Dębno w kraju lub za granicą;
  • przysporzyły gminie korzyści materialnych i duchowych.

Zachęcam organizacje, stowarzyszenia, osoby prawne, a także grupy mieszkańców do wytypowania kandydatów, którzy w minionym roku szczególnie zasłużyli się dla Naszej Gminy.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do dnia 17.02.2020 r.

Zobacz także...